CASLMS

Login/เข้าใช้ระบบ

หลักสูตรเพื่อการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา

จำนวนหลักสูตรที่มี

หลักสูตรเพื่อการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นการพัฒนาครูที่บูรณาการระหว่าง เนื้อหาสาระวิชา (Content Knowledge) กับหลักวิชาชีพครู (Pedagogical Knowledge)